Borgensman

borgensman

Betydelse 

Den som tecknar borgen, innebär att man går i borgen för en annan person, denna person kallas för borgensman. Borgensmannen förpliktar sig att betala räntor, amorteringar och eventuella andra kostnader på lånet om inte låntagaren själv kan eller betalar för sig.

Formkrav 

borgensmanDet finns inga särskilda formkrav för borgensåtaganden. I banksammanhang bör borgensåtagandet ändå vara skriftligt för att vara förenligt med god banksed. Vanligtvis undertecknar borgensmannen en så kallad borgensmening på kredittagarens skuldebrev. Ibland kan borgensåtagandet istället finnas i ett separat dokument. Borgen bör tecknas av borgensmannen personligen om det inte finns särskilda skäl. Undertecknas borgensåtagandet med fullmakt bör fullmakten i sådant fall vara skriftlig.

Proprieborgen 

Vid proprieborgen kan kreditgivaren kräva vem han vill av borgensmannen eller kredittagaren, så snart någon betalning uteblivit. Borgensmannen har gått i borgen “såsom för egen skuld”. Proprieborgen är den vanligaste typen av borgen. Exempel på en proprieborgensmening i ett skuldebrev kan vara: “För kredittagarens förpliktelser enligt detta skuldebrev tecknas härigenom borgen såsom för egen skuld.”

Enkel borgen 

Vid enkel borgen blir borgensmannen betalningsskyldig först sedan kreditgivaren konstaterat att kredittagaren inte själv kan betala. 

Generell borgen 

Att teckna generell borgen utan beloppsbegränsning innebär att borgensmannen åtar sig ett ansvar för kredittagarens samtliga skulder nu och i framtiden. Enligt Finansinspektionens regler (FFFS 2014:11) bör generell borgen utan beloppsbegränsning inte tecknas för konsumentkrediter. I kommersiella förhållanden däremot kan en kreditgivare kräva borgen med eller utan beloppsbegränsning avseende företagets nuvarande och framtida förpliktelser. Borgensförbindelser utan beloppsbegränsning bör accepteras endast när borgensmannen har en god och löpande insyn i kredittagarens ekonomiska ställning och dennes kontakter med kreditgivaren. Ett exempel är när aktieägare eller företagsledare i fåmansföretag tecknar borgen för bolagets förbindelser.

Prövning av borgensmannen 

Innan ett borgensåtagande godtas bör kreditgivaren göra en kreditprövning av borgensmannen. Det är borgensmannens betalningsförmåga både vid kreditgivningstillfället och på sikt som prövas. Kreditgivaren ska även beakta borgensmannens övriga ekonomiska förpliktelser.

En borgensförbindelse bör accepteras endast om förbindelsen utgör en betryggande säkerhet för krediten. Borgen kan anses som betryggande om borgensmannen har avyttringsbara tillgångar som efter en försiktig värdering bedöms tillräckliga för att infria borgensansvaret och/eller har en sådan ekonomi som möjliggör betalning av kredittagarens skuld.

Eftersom ett ingånget borgensåtagande kan försämra borgensmannens egen framtida betalningsförmåga, sänks borgensmannens egen kreditvärdighet. En borgensman kan därför få svårare att få en egen kredit beviljad så länge borgensansvaret kvarstår.

Information till borgensmannen 

Innan ett borgensåtagande tecknas är det av stor vikt att borgensmannen blir informerad om innebörden av åtagandet och vilka konsekvenser det kan få, exempelvis att åtagandet kan medföra att borgensmannens tillgångar inklusive borgensmannens bostad måste säljas. Informationen bör lämnas skriftligen av kreditgivaren exempelvis i borgensförbindelsen. Av informationen bör även framgå att kreditgivaren fritt kan kräva hela betalningen av en eller flera borgensmän såvida borgen inte är begränsad enligt borgensåtagandet.

Av informationen bör det också framgå att borgensåtagandet kvarstår oberoende av om en eventuell intressegemenskap (äktenskap, samboförhållande eller dylikt) med kredittagaren upphör.

Kreditgivaren bör också informera borgensmannen om det finns uppgifter i kreditprövningen av kredittagaren som kan vara av intresse för borgensmannen att känna till. Det kan exempelvis vara att krediten avser sanering av kredittagarens skulder eller att kredittagaren har betalningsanmärkningar. Om kredittagaren inte samtycker till att uppgifter lämnas ut, ska borgensmannen också få information om det.

När krediten beviljats bör kreditgivaren snarast skicka en kopia av skuldebrevet och borgensförbindelse till borgensmannen.

Borgensmannen bör också, så snart som möjligt, få information från kreditgivaren om kreditgivaren får kännedom om sådana djupgående och varaktiga försämringar av kredittagarens ekonomi eller annan information som kan påverka borgensmannens regressmöjligheter eller som kan medföra att borgensåtagandet tas i anspråk. Om kreditgivaren kan förutsätta att borgensmannen har insyn i kredittagarens ekonomi behöver inte någon sådan information lämnas.

Ändring av kreditvillkor 

Ändras villkoren för krediten och ändringen kan påverka borgensåtagandet bör borgensmannen underrättas och godkänna ändringen. Kreditgivaren bör också underrätta borgensmannen om kredittagaren beviljats betalningsanstånd, om det inte är uppenbart att anståndet saknar betydelse för borgensmannen.

Flera borgensmän – Vi förklarar!

Finns det flera borgensmän är omfattningen av deras ansvar beroende av hur borgensåtagandet är utformat. Vanligtvis har borgensmännen ett solidariskt ansvar, det vill säga ”en för alla och alla för en”. Det solidariska ansvaret innebär att kreditgivaren kan kräva vem som helst av borgensmännen på hela beloppet om kredittagaren inte betalar.

Har borgensmännen förbehållit sig delad ansvarighet kan kreditgivaren däremot inte kräva en enskild borgensman på mer än hans avtalade andel.

Regressrätt 

Den borgensman som tvingas betala hela eller delar av en kredit har alltid regressrätt mot kredittagaren, det vill säga borgensmannen kan kräva tillbaka pengarna från kredittagaren. Om det finns flera borgensmän har dessa sinsemellan regressrätt vid solidariskt ansvar. I de fall borgensmannen blivit tvungen att infria sitt borgensåtagande bör han undersöka möjligheten att själv överta krediten så att räntorna blir avdragsgilla i hans deklaration.

Uppsägning av borgen 

Borgensmannen har inte rätt att säga upp sitt borgensåtagande. Borgensmannen kan dock, om det framgår av villkoren till skuldebrevet, skriftligen begära att kreditgivaren säger upp krediten till betalning enligt de villkor som är angivna i skuldebrevet. Sådan uppsägning kan medföra att borgensmannen blir tvungen att betala på grund av sitt borgensåtagande.

Borgensmannen kan också bli fri från sitt borgensåtagande om kredittagaren kan erbjuda en ny borgensman eller någon annan säkerhet som kreditgivaren kan acceptera. 

Jämkning 

Har kreditgivaren brustit vid kreditprövningen eller om borgensmannen inte har fått den information han bör få av kreditgivaren, kan borgensåtagandet komma att jämkas (sättas ned helt eller delvis) med stöd av 36 § avtalslagen (1915:218).

Vad händer vid dödsfall 

Om kredittagaren dör övergår skulden till dödsboet. I de fall då dödsboets medel inte räcker till för att täcka skulderna får borgensmannen träda in och betala inom ramen för borgensåtagandet.
Vid en proprieborgensmans död övergår borgensansvaret till dödsboet. Borgensansvaret kvarstår tills krediten är betald eller någon annan säkerhet ställs för krediten.

Preskription av borgen 

Preskription innebär att kreditgivaren efter viss tid – tre eller tio år – förlorar rätten att kräva sin fordran. Preskriptionstiden kan avbrytas genom att kreditgivaren exempelvis påminner kredittagaren om att fordran finns Efter ett sådant preskriptionsavbrott börjar en ny preskriptionstid att löpa.

Preskriptionstiden för borgen räknas normalt från det att borgensåtagandet skrevs under, 2 § preskriptionslagen (1981:130).

Enligt 8 § preskriptionslagen preskriberas en borgensförbindelse om huvudfordran (krediten) preskriberas.

Borgensman är en person som går i borgen för en låntagare eller annan som åtagit sig en förpliktelse. I den fortfarande gällande Handelsbalken från 1736 används termen löftesman.

Borgensmannen ställer inte upp med säkerhet. Borgensåtagandet innebär istället att borgensmannen åtar sig gäldenärens skyldighet att fullgöra ett åtagande eller betala en skuld om inte gäldenären kan eller vill det.

Begreppet ska inte förväxlas med borgenär, som är en långivare (fordringsägare).

KÄLLA: Wikipedia

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
E-post

Privatlån

Ta här del av lägsta räntan och villkoren för att låna!

Billån

Låg ränta till ert billån finner ni här! Klicka här för att ta del av dagens erbjudanden med låg ränta och bra amorteringsplan!

Låna till Resa

Här finner ni de bästa erbjudandena idag kring ränta och amortering när ni ska låna till er resa!

Tillfällig Kredit

Ta del av lägsta räntan inför ett tillfälligt lån! Här kan ni välja det erbjudande som passar just er med ränta och amorteringsplan!

SMS Lån

Snabb utbetalning vid akuta tillfällen! Här finner ni det SMS lån som passar just er! Erbjudandena är de bästa på marknaden!

Studielån

Ta del av lägsta räntan när ni ska låna för studier! Klicka här och ni får ett erbjudande direkt med ränta och amorteringsplan!

Våra bästa Privatlån:
Låne Summa:
Lånetid:
Visa fler Banker
Visa fler Banker
Andra har läst om:
 • Reporänta

  Vad är Reporänta? Reporäntan är vår Riksbanks styrränta och vårt huvudsakliga penningpolitiska verktyg i Sverige. …Läs mer »
 • Renoveringslån

  Inför renoveringslån Har du ett visst sparkapital och kan lägga in en del själv, och …Läs mer »
 • Styrränta

  Vad är Styrränta? Styrränta är den ränta som centralbanken tar när den lånar ut pengar …Läs mer »
 • Administrationsavgift

  Vad är Administrationsavgift?  Administrationsavgiften är den del som företag har rätt att ta ut för …Läs mer »
 • Rörlig ränta

  Vad är Rörlig Ränta? När du lånar pengar till bostad t.ex., dvs. ett Bolån kan …Läs mer »
 • Bunden Ränta

  Vad är Bunden Ränta? Bunden Ränta eller Fast Ränta är en räntesats som är densamma …Läs mer »
 • Kreditfaktura

  Vad är Kreditfaktura / Kreditnota? En kreditfaktura skapas när ursprunglig faktura utav någon anledning är …Läs mer »
 • Kreditvärdighet

  Vad är Kreditvärdighet? Vi förklarar! Kreditvärdighet är en persons, ett företags förmåga att betala sina …Läs mer »
 • Belåningsgrad

  Vad är Belåningsgrad? Vi förklarar! Belåningsgrad Belåningsgraden berättar hur mycket lån du har på din …Läs mer »
 • Jämförelseränta

  Vad är Jämförelseränta – definition? Jämförelseränta  Jämförelseränta används vid beräkning av ränteskillnadsersättning. Vid beräkningen jämförs …Läs mer »
 • Betalskydd

  Vad är Betalskydd? Vi förklarar! Betalskydd kopplat till kreditkort, vad är det? Betalskydd eller är …Läs mer »
 • Låneskydd

  Vad är Låneskydd? Vi förklarar! Låneskydd vid lån, vad är det? Låneskydd är en typ …Läs mer »
 • Driftkostnad

  Vad är Driftkostnad? Vi förklarar! Vad betyder driftkostnad? Vi förklarar! Driftkostnad syftar till de kostnader …Läs mer »
 • Lagfart

  Lagfart – Lantmäteriet och Kostnader Vad är lagfart? Lagfarten bevisar vem som äger en fastighet …Läs mer »
 • Fysisk person

  Vad är en Fysisk person? Vi förklarar! Betydelse  Ordet “Fysisk person” används inom lån och …Läs mer »